Het werkveld

Interprofessionele samenwerking in de praktijk

Algemeen

Integrale zorg en dienstverlening is in Nederland volop in ontwikkeling. De transities en substituties in zorg, welzijn en het maatschappelijk domein focussen op: Efficiënte, integrale, kwalitatief goede en betaalbare samenwerking en dienstverlening (Triple Aim). Passend bij de vraag, eigen kracht en mogelijkheden van de burger. Deze hervormingen leiden tot: Nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen op operationeel, tactisch en strategisch niveau met nieuwe vormen van Interprofessionele samenwerking met en tussen zorg, welzijn en maatschappelijk domein (gemeenten).

Landelijke en regionale ontwikkelingen

De ontschotting van de echelons, domeinen en financiering, vragen om innovatieve samenwerkingsvormen met nieuwe antwoorden op domein-overstijgende samenwerkingsvraagstukken. Nieuwe vormen van interprofessionele samenwerking dienen zich aan bij sociale wijkteams, gezondheidscentra, zorggroepen, netwerken en ketenzorg, op weg naar integrale samenwerking. Integrale – interprofessionele samenwerking uitgevoerd door disciplines afkomstig uit zorg-, sociaal & maatschappelijk domein, in nauwe samenwerking met de nulde lijn en de burger vraagt om nieuwe kennis, onderzoek en educatie over samenwerkingvaardigheden en teamvorming. De T-shaped professional dient zich aan. Deze ontwikkeling, die ook mondiaal gaande is, wordt ondersteund en versterkt door de WHO richtlijn Framework for action on interprofessional education and collaborative practice, (WHO 2010)

Vindplaatsen:

Op de kennispleinen van de landelijke kennisinstituten, ZonMw, het kwaliteitsinstituut en website van o.a. beroeps- koepel- belangenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en patientenverenigingen, is een veelheid aan informatie over tools en instrumenten vindbaar.

Enkele voorbeelden van landelijke ontwikkelingen

Voorbeelden van Best-Practices

In veel regio’s zijn binnen en tussen de domeinen, een diversiteit aan initiatieven, onderzoek, best practices en richtlijn-ontwikkeling gaande, gericht op integrale zorgverlening. Er wordt een veelheid aan begrippen voor gehanteerd zoals integraal, interdisciplinair, multidisciplinair, transprofessioneel.

Het betreft projecten op het gebied van:

  • Complexe, cliëntgecentreerde zorg;
  • Zorg voor kwetsbare ouderen en multi-morbiditeit;
  • Patiëntveiligheid, goede voorbeelden zijn o.a. de landelijke richtlijn kinder- en oudermishandeling;
  • Verschuiving zorg van tweede lijn naar eerste lijn (substitutie);
  • Regionale initiatieven voor ketensamenwerking 1e, 2e en 3e lijn, zorggroepen, gezondheidscentra en patiëntenorganisaties, zorg, welzijn en gemeenten;
  • Landelijke proeftuinen gericht regionale samenhang van gezondheidszorg en financiering;
  • Educatie en life long learning van zittende en aankomende hulpverleners;
  • Landelijke richtlijnen en kwaliteitsstandaarden gericht op interprofessionele samenwerken tussen disciplines.

Tools en instrumenten die interprofessionele samenwerking ondersteunen
Enkele voorbeelden:

  • Het zorg-leefplan instrument om eenduidige patient centered interprofessionele communicatie en samenwerking te faciliteren.
  • OMAHA en RAI zijn nieuwe communicatie en ICT instrumenten, die een gemeenschappelijk begrippenkader bieden, ondersteunend aan interprofessionele samenwerking.

OMAHA: Het Omaha system is een classificatiesysteem en een standaard die zorg- en hulpverleners in zorg en welzijn helpt bij het identificeren en vastleggen van problemen, interventies en uitkomsten van en voor cliënten.

RAI: staat voor Resident Assessment Instrument en is een gestructureerde en wetenschappelijk gevalideerde methode om de gezondheidsrisico’s en (zorg) behoeftes van kwetsbare mensen te beoordelen en te volgen. Er bestaan RAI’ s voor alle domeinen van zorg en welzijn. Video OMAHA systeem en wijkgericht werken